Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

zengin olma duası, zenginlik duası, para duası

Dua’nın Sırrı: Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı zenginlik istemek için Leyi Sûresi yüz sekiz (108) kere okunur. LEYL SÛRESİ


DUA:

Bismillâhirrahmânirrahiymi.

(1) Velleyli izâ yağşâ. (2) Vennehâri izâ tecellâ. (3) Ve mâ halakazzekere vel’ünsâ. (4) İnne sa’yeküm leşet- tâ. (5) Feemmâ men a’tâ vettekâ. (6) Ve saddeka bilhus- nâ. (7) Fesenüyessirühu lilyüsrâ. (8) Ve emmâ men ba- hde vestağnâ. (9) Ve kezzebe bilhusnâ. (10) Fesenü­yessirühu liPusrâ. (11) Ve mâ yuğniy ‘anhü mâlühu izâ tereddâ. (12) İnne ‘aleynâ lelhüdâ. (13) Ve inne lenâ Iel- ‘âhırete vel’ûlâ. (14) Feenzertüküm nâren telezzâ. (15) lA yaslâhâ illel’eşkâ. (16) Elleziy kczzebe ve tevellâ. 117) Ve seyücennebühel’etkâ. (18) Elleziy yü’tiy mâlehu yetezekkâ. (19) Ve mâ liehadin ‘ındehu min nı’metin tüczâ. (20)İllebtiğâe vechi rabbihil’a’lâ. (21) Ve lesevfe yerda.


NOT: Şüphesiz zenginliği ve fakirliği veren Cenâb-ı Hakk’tır. liizler elimizden geldiğince çalışıp, çabalayacağız ve Rabb’imizdeıı yıırdınt dileyeceğiz.