Yunus Peygamberin Balığın Karnında Ettiği Dua

Yûnus Peygamber, balığın karnında şöyle dua etmiş­tir:

“(Ey Peygamberim!) Zünnûn’u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yûnus’u) da an; zira (o, kavmine) kızarak (yurdundan) ayrılıp gitmişti, bizim kendisine güç yetinme­yeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kur­taracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp); ‘(Ey Rabbim!) Senden başka tanrı yoktur. Senin şânınyücedir, ben zâlimlerden oldum! diye yalvardı.” (Enbiyâ, 21/87)

Yüce Allah, Yûnus Peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir:

3

“Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtar­dık. İşte biz, müminleri böyle kurtarırız.” (Enbiyâ, 21/88)

Bu ayetlerde Allah, bedensel ve zihinsel her türlü has­talıktan kurtulmak için tedavi yollarına başvurulması ge­rektiğini, şifayı verenin Allah olduğunu vurgulamaktadır.

Peygamberimiz (s.a.s.), Yûnus Peygamberin duası ile ilgili olarak;

“Balık sahibi (Yûnus peygamberin), balığın karnında yaptığı duası; ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z- zâlimîn (Ya Rabbî!) Senden başka ilâh yoktur, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zâlimlerden oldum)’ şeklinde idi. Bu sözlerle dua eden herhangi bir Müslüman yok­tur ki Allah onun duasını kabul etmiş olmasın buyurmuştur.

(Tirmizî, De’avât, 85; bk. Hâkim, De’avât, I, 505)