Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua

Helaya girerken çıkarken, tuvalete gideceği sırada okunur:

“Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’ş- şeytâni’r-racîm” (Allahım, pislikten, kötü, kavulmuş şeytandan sana sığınırım.)

Tuvaletten çıkınca şu okunur:

“Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren şeyi benden gideren, bana yararlı olanı bende bırakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, mağfiretine sığınıyorum, Rabbimiz, dönüş sanadır.)

Hadîs-i şerîfde: “Cin ve şeytanlar halâda insanları ifsâd ve eziyyet için beklerler. Sizden biriniz helâya girerken Eûzü billâhi minel hubüsi vel habâis desin” buyuruldu.