Karınca Duası

“Allahümme yâ rabbe Cebraile Ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime İsmaiyle ve İshaka ve Ya’kube ve münzile berekâti Vet Tevrati vel İncili vez Zeburi ve Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Lâ ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedün resulullahi sadıkul va’dil emin.

Ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram. Es’elüke en terzukni rızkan halâlen tayyıben birahmetike ya erhamer rahimin.