Güzel Geçim ve Tatlı Muhabbet İçin

Ailelerde, eşler, kardeşler, çocuklar birbir­leriyle iyi geçinemedikleri takdirde Kur’anı ke­rimdeki Vâkıa suresi tatlı bir nesne üzerine aşağıda gelen azimeti ile birlikte muhabbete ait eşref bir saatte dokuz defa okunur ve ye- dirilirse aralarındaki geçimsizlik ve soğukluk kalkar yerini tatlı bir muhabbete bırakır. Eğer yapılan kötü bir etki olmazsa ömürlerinin so­nuna kadar birbirlerini derin bir muhabbetle severler.

Ayrıca aynı hususu temin etmek için aynı sure miskianber mürekkebi ile yazılır bu yazı silindikten sonra üzerine dokuz defa Vakıa suresi okunur ve tatlı yiyeceklere karıştırıla­rak geçimsiz kimselere yedirilirse aynı netice hasıl olur.

Dersini, okulunu sevmeyen, okula git­mek istemeyen, hep bir şeyleri bahane eden çocuklar için de aynı tertipler uygu­lanırsa fevkalade tesiri müşahede edilir.

Muhittini Arabî Hazretleri eserinde bu ter­tibin asla meşru olmayan amaçlar için kulla­nılamayacağını, aksi takdirde vebal altında kalmasının haricinde kendisine ve ailesine za­rar ve ziyan dokunacağını da özellikle beyan etmiştir.

Vakıa suresinden sonra okunacak ka­sem azimeti şudur:

Tevekkelû yâ huddâme hâzihis- sûretiş-şerîfeti bil-ülfeti vel-mehabbetid- dâimeti beyne keza ve kezâ tahtahûbin tahtahûbin tehûbin Eehûbirt ecib yâ sam- ûn, zû-bihâ ve cemâl tevekkelû ya huddâm hâzihis-sûretiş-şerifeti bil ülfeti vel-mehabbetid-dâimeti vel vedâdi bey­ne kezâ ve kezâ bi-hakkı hazihis-sûretiş- şerîfeti aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm*

NOT: Sevgi, muhabbet, aşk ve aile geçimsizliklerini ortadan kaldırmak için tamamı de­nenmiş tecrübe edilmiş tertiplerden de farklı dualar, tılsım, vefk ve azimet hazırlayıp sizlerin hayır konularda istifadelerini­ze sunduk.