Amenerresulü nün Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelâiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kâlu semi’na ve ata’na gufraneke rabbenâ ve ileykel masir. La yükellifullahü nefsen illa vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahızna innesiyna ev ahta’na, …

Felak ve Nas Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

FELAK SURESİ: Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul eûzü biRabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, yaratıkların şerrinden tan yerini …

İhlas Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhü’s-Samed. Lem yelid. Ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Türkçe Meali (Anlamı): Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki O Allah tektir. Herşey O’na muhtaç ama O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.

Tebbet Suresi Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâtelehebin vemraetühû hammâlete’l-hatab. Fîcîdihâ hablün min mesed. Türkçe Meali (Anlamı): Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ebu Leheb’in elleri kurusun, yok olsun! Mal ve kazandığı kendisine fayda vermez. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, …

Nasr Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhü innehû kâne tevvâbâ. Türkçe Meali (Anlamı): Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; ondan seni affetmesini dile; çünkü …

Kafirun Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühe’l-kâfirûne lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbüdûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbüdümmâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliyedîn. Türkçe Meali (Anlamı): Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: “Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler …

Kevser Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ e’taynâke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike venhar. İnne şânieke hüve’l-ebter. Türkçe Meali (Anlamı): Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan, şüphesiz sana kin besleyendir.

Maun Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedü’ul-yetîm. Velâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn. Feveylüllilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne ve yem’neûne’l-mâûn. Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü hor gören, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Namazlarını gaflet içinde kılanlara yazıklar olsun. Onlar …

Kureyş Suresinin Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Liîlâfi Kureyş. Îlâfihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’l-ya’büdû Rabbe hâze’l-beyti’llezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf. Türkçe Meali (Anlamı): Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler.

Fil Suresinin Tükrçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe feale Rabbüke bieshâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâretin min siccîl. Fecealehüm keasfimme’kûl. Türkçe Meali (Anlamı): Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kabe’yi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Onların kurduğu tuzağı alt üst etmedi mi? …

Fatiha Suresi Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn. İhdine’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayri’l-mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Türkçe (Meali) Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur. (O), Rahmân’dır, Rahîm’dir. Din gününün sahibidir. (Allah’ım) ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. …

Amentü Duasının Türkçe Meali, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Allâhü ekber. Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevtü hakkun. Eşhedü en lâ İlâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. Anlamı: Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah Teâlâ’dan olduğuna ve …