Peygamberimiz Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua

Peygamberimiz Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua, Peygamberimizin Sünnetinde Dua, Hz.Muhammed’in Sünnetinde Dua Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz Allah’ı zikretmek hususunda yaratılmışların en üstünü idi. Hatta her söylediği, Allah’ı zikir ve ona yakın şeyler idi. Emretmesi, yasaklaması, ümmet için hüküm koyması Rasulullah’m Allah’ı zikretmesiydi. Cenabı Haklan isim ve sıfatlarından, hükümlerinden, vaatlerinden ve …

Hz. Peygamberin Yüksek Tevazuu

Peygamber Efendimiz, yaratıkların en şereflisidir. O kadar yüksek merte­besiyle beraber pek ziyade mütevazi idi. Fakirleri ve zayıfları daima okşar, misafirlerinin altlarına kendi mübarek elbiselerini döşeyecek kadar ikramda bulunurdu. Bir meclise girince, nerede boş yer bulursa orada oturmak ister, bulunduğu meclisler de elbisesini toplu tutup etrafa yaymazdı. Bununla beraber bulunduğu meclislerde …

Hz. Peygamberin Güzel Geçinmesi

Peygamber Efendimiz, insanlarla geçinme hususunda da insanların en iyisi idi. Herkesle güzel görüşür, daima güleryüzlü bulunurdu. Sohbet esnasında kimsenin sözünü kesmezdi. Ancak yersiz bir söz olması hali müstesna. I Ier kavmin büyüklerine daima ikram eder, onları kendi kabilelerinin reisliğine tayin buyururdu. Yapılan davetlere icabet eder, verilen hediyeleri kabul buyurur, karşılığında …

Hz. Peygamberin Şefkat ve Merhameti

Peygamber Efendimiz, ümmeti hakkında son derece şefkatli ve merha­metli idi. Ümmeti hakkında daima kolaylık tarafını seçerdi. Namazda iken bir çocu­ğun ağladığını işitse, ona acıyarak namazını hafifçe kılar, çocuğun sesini durdurmak isterdi. Hele hakdan kaçınanların hallerine pek acı duyar iyi hale kavuşmalarına dua ederdi. O büyük peygamberin, o kutsal varlığın merhameti …

Hz. Peygamberin Emsalsiz Vefası

Peygamber Efendimiz son derece vefakâr idi. Ashabını, akrabasını, ehl-i beytine bağlı olanları unutmaz, daima onları arar ve sorar, gönüllerini hoş tutardı. Bir defa Habeş Hükümdarı Necaşi tarafından Hz. Peygamberin huzuruna elçiler gelmişti. Bunlara doğrudan doğruya kendisi hizmet etti. Ashabdan bazıları: “Ya Re- sûlallah! Biz hizmete yetişiriz,” dediler. Şu cevabı verdi: …

Hz. Peygamberin Yüksek Hayası

Peygamber Efendimiz, gerek yaratılış ve gerek dini haya bakımından da bütün insanların üstünde idi. Kedisinde bulunan hayanın kemalinden dolayı hiç kimsenin sözünü kesmez, yüzüne uzun boylu bakmazdı. Utanılacak veya çirkin gö­rülecek şeyleri açıkça söylemeyip kapalı bir şekilde anlatırdı. Hoşuna gitmeyen bir sözün bir kimseden çıktığım işitince: “Falan kimse, neden böyle …

Hz. Peygamberin Yumuşak Huyu, Bağışlaması ve Keremi

Peygamber Efnedimiz son derece yumuşak huylu, bağışlayıcı ve mükrim idi. Öfkelenecek yerlerde sükûnetini korur, mübarek hayatına kasdedenleri bile ba­ğışlardı. Uhud savaşında mübarek bir dişi şehid edilmiş, lâtif çehresi kanlar içinde kalmış olduğu halde, yine düşmanlarına bedduada bulunmamış: “Ya Rabbi! Kavmime hidayet et; çünkü onlar bilmiyorlar,” diye yalvarmıştı. – Niçin bunların …

Hz. Peygamberin Eşsiz Cesareti

Peygamber Efendimiz, son derece yüksek bir cesarete, kuvvet ve kahra manlığa sahib idi. Birçok savaşlarda nice zırh giymiş kahramanlar kaçmaya mecbur kaldıklarını gördükleri halde o sebat etmiştir. Uhud ve Huneyn savaşlarında göster diği metinlik ve cesaret, her türlü düşüncenin üstündedir. Bir gece Medine dışından korkunç bir gürültü işitilmişti. Düşmün tarafından …

Hz. Peyamberin Çok Büyük Cömertliği

Peygamber Efendimiz, son derece cömert ve mükrim idi. Hiç bir dilenci­ye “Yok diyerek cevab vermezdi. Eğer yanlarında verilecek bir şey bulunmazsa, ya ashabından ödünç alarak verir yahut yarın gel, gibi bir şey söylerdi. Huneyn savunuda ganimet mallarından hır vadide toplanmış olan develer için, Safvan İbni Umeyye: “Ne iyi develer” demekle, …

Hz. Peygamberin Üstün Nezafeti

Peygamber Efendimiz nezafete ve temizliğe çok önem verirdi. Onun beden bakamından temizliği çok üstün olduğu gibi, hal ve gidişat bakımından da nezafetleri her türlü düşüncenin üstündeydi. Öyle ki, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Nezafete fazlasıyla önem veriniz. Allah İslâm dinini nezafet üzerine bina et­miştir. Cennete ancak nezafeti olanlar girecektir.” Mübarek …

Hz. Peygamberin Pek Yüksek İlim ve İrfanı

Peygamber, Yüce Allah’ın vahy ve ilhamı ile pek büyük gerçeklere ve ilme ulaşmıştı. Hiç kimse ilim ve irfan bakımından onun derecesine yetişmemiştir, yetişemez de… Semavi kitablardaki şeriatların hükümlerine, geçmiş ümmetlerin ta­rihine, her kavmin siyaset ve idare hallerine, harb fenlerine ve daha birçok yüksek ilimlere sahib bulunuyordu. Meydana getirdiği dini müessesenin …

Hz. Peygamberin mübarek Ahlâkı

Hz. Peygamberin ahlâkı, tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e uygundu. Kur’ân ı Kerîm’in gösterdiği güzel huyların hepsini kendisinde toplamışa. Onun kadar güzel ahlâka sahib bir kimse görülmemiştir. Onun içindir ki, hakkında Kur’ân âyeti ile: “Şüphe yok ki sen, pek büyük ahlâk üzere yaratılmış bulunuyorsun,” buyurul- muştur. Bir hadis-i şerifde de buyurmuştur: “Ben, ahlâk …