EL MÂNİ

Anlamı: Bir şeyin meydana gelmesi ne müsâade etmeyendir. Beladan korunmak için El-Mâni’ ism-i şerîfini söyleyen kimse, kendisine gelecek belâdan korunmuş olur.  

EL MUĞNÎ

Dilediğini zengin edendir.

EL GANİYY

Anlamı: Çok zengin ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Belalardan muhafaza için Hastalık veya bir musîbet geldiğinde el-Ganîyyü ism-i şerîfi okunduğunda, Allahü teâlâ âfiyet verir ve o belâdan muhâfaza eder.  

EL CÂMİ

İstediğini dilediği zaman, dilediği yerde toplayandır.

EL MUKSİT

Anlamı: Bütün işlerini denk birbirine uygun ve yerli yerinde yapandır. Vesveseden kurtulmak için El-Muksit ismi şerîfine devâm eden, ibâdette vesveseden kurtulur.

ZÜL CELÂLİ VE’L İKRÂM

Anlamı: Azamet saltanat ve ikram sahibidir. Kıymet ve şeref için Zülcelâli ve’l-ikrâm ism-i şerîfini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.

MÂLİK’ÜL MÜLK

Anlamı: Mülkün ebedi sahibidir. Çok mal, mülk için Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez.  

ER RA’ÛF

Anlamı: Cok esirgeyen ve acıyandır. Öfkeden kurtulmak için Kızgınlık ânında kim on defâ er-Raûf ism-i şerîfini söyler ve Peygamber efendimize salevât-ı şerîfe okursa öfkesi geçer, sâkinleşir.  

EL AFÜVV

Bütün günahları silendir affı çoktur.

EL MÜNTEKİM

Suçları, adaleti ile lâyık oldukları cezâya çarpandır.

ET TEVVÂB

Anlamı: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayandır. Zalimin zulmünden kurtulmak için Bir kimse duhâ namazından sonra üç yüz altmış defâ et-Tevvâb ism-i şerîfini söylerse tövbesi kabûl olur. On defâ bir zâlim üzerine söylendiğinde zâlimin zulmünden kurtulur.

EL BERR

Kullarına karşı iyilik ve bağışı çok olandır.