Casiye Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Câsiye sûresini baştan sona kadar okursa, Allahü teâlâ, o kimseyi dünya ve âhıretin her türlü fenâlıklarına karşı perdeler.” “Kim Câsiye sûresini okursa, hesap günü, Allahü teâlâ onun utanılacak şeylerini örter ve korkusunu giderir.”

Kıyame Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kıyâme sûresini devamlı okuyan kimse, Kıyâmet gününde açık alınla haşrolunur.” “Kim kıyâme sûresini okursa, ben ve Cebrâil (aleyhisselâm) kıâmet günü, kıyâmete inandığına dâir ona şâhidlik yaparız.”

Duha Suresinin Fazileti

“Rivâyete göre, Eshâb-ı kirâm ve Tâbi’înden bir grup, bir şey kaybettikleri zaman, Duhâ sûresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı.” Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Allahü teâlâ, sûre-i Duhâ’yı okuyan kimseye mahşer günü, ev halkına, akrabâlarına, komşularına, dostlarına şefâ’at izni verir.” “Duâ sûresini okuyan kimseye Arafat’ta benimle beraber olana verilen ecir kadar ecir …

Hud Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki: “Hûd sûresi beni ihtiyârlattı.” “Cum’a günleri Hûd sûresini okuyunuz.” “Ümmetim gemiye bindikleri vakit, Hûd sûresi 41. âyetini okumaları, onalrın emniyetleridir.” Yezîd bin Ebân diyor ki: “Bir gece Resûl-i Ekrem’i rü’yâda gördüm ve ona Hûd sûresini okudum. Bitirince bana, “Bu sûreyi okudun, ancak bunun ağlaması nerede” buyurdu.

Secde Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kim Secde ve Mülk sûrelerini yatsı namazından sonra okursa, sanki Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır.” Câbir bin Abdullah buyurdu ki: “Resûlullah efendimiz Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyamazlardı.” Muhammed bin Alkamî buyurdu ki: “Her gece Tebâreke ve Secde sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.” Yahya …

Zilzal Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Zilzâl sûresi Kur’ân-ı kerîmin yarısına denktir.” “Bir kimse Cum’a gecesi iki rek’at namaz kılar ve onda Fâtiha ve onbeş kere Zilzâl sûresini okursa, Allahü teâlâ onu kabir azâbından ve kıyâmet sıkıntılarından emîn kılar.” Adamın biri Resûlullah efendimize gelerek, “Yâ Resûlallah! Bana öz ve herşeyi içine alan …

Tevbe (Berae) Suresinin Fazileti

Hadis-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kur’ân-ı kerîm bana âyet âyet, harf harf nâzil oldu. Ancak, Tevbe ve İhlâs sûreleri hâriç. Bunlar bana 70 bin melekle berâber nâzil oldu.” “Enfâl ve Tevbe sûrelerini okuyan kimseye şefâ’atçiyim ve o kimsenin münâfıklıktan uzak olduğuna şehâdet ederim.” “Her kim Tevbe sûresinin son âyetini, sabah ve …

Tekasür Suresinin Fazileti

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, muhakkak Elhâkümüttekâsür’ü okumak bin âyet okumaya denktir.” Peygamber efendimiz bir gün eshâbına buyurdu ki: “Her gün bin âyet okumaya hanginizin gücü yeter?” Eshâb-ı kirâm, “Yâ Resûlallah, bin âyet okumaya kimin gücü yeter?” dedi. Resûlullah; “Elhâkümüttekâsür’ü okumaya …

Kehf Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Kehf sûresini başından on âyet ezberlerse, Deccâl’ın şerrinden korunur.” “Kim Kehf sûresini okursa, bulunduğu yer ile Mekke arası kendisi için bu okuma nedeniyle aydınlanıp nûr olur. Kim Kehf sûresinin sonundan on âyet okursa, sonra da Deccâl çıksa, artık ona zararı dokunmaz.” “Kim cum’a günü Kehf …

Kehf Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Kehf sûresini başından on âyet ezberlerse, Deccâl’ın şerrinden korunur.” “Kim Kehf sûresini okursa, bulunduğu yer ile Mekke arası kendisi için bu okuma nedeniyle aydınlanıp nûr olur. Kim Kehf sûresinin sonundan on âyet okursa, sonra da Deccâl çıksa, artık ona zararı dokunmaz.” “Kim cum’a günü Kehf …

Asr Suresinin Faziletleri

,Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günâhlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.” Ebû Huzeyfe buyurdu ki: “Resûlullahın Eshâbından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı.” İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki: “Kur’ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil …

Nasr (İza Cae) Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “İzâ câe nasrullahi sûresi, Kur’ânın dörtte birine denktir.” “Kim İzâ câe nasrullahi’yi okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi sevâb alır.” “Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakamından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak …