Büyük Selatü Selam

Dua’nın Sırrı:

Ahmed el-Bedevi Hazretlerinin derlediği bu salatü se­lamı hocamız Gönenli Mehmet Efendi tavsiye etmiştir.

Dünyevi ve uhrevi bütün hacetlerimiz için okunmasını da önermiştir. Bu salatü selam o kadar çok kıymetlidir ki her kelimesine Allahu Teala elli bin derece verir.

DUA:

Allahümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlana Muhanı- medin şeceretil asli’n nûrâniyyeti ve lemati’l kabdatir Rahmaniyyeti ve efdalil halîkati’l insaniyeti ve eşra- fi’s suveril cisnıaniyyeti ve menbe’ıl esrâri’l ilahiyyeti ve hazâinil ulumi’l istıfaiyyeti sâhibil kabdati’l asliy- yeti ve’r rütbeti’l aliyyeti ve’l behceti’s seniyyeti men indereceti’n nebiyyüne tahte livaihi fehüm minini ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razakte ve emante ve ahyeyte ila yevmin teb’asü men efneyte ve salli vee sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira.

Meal-i Şerifi:

Allah’ım! Salatü selam (dua ve rahmet) Efendimiz, dostumuz, nurun aslı, Rahmani kudretin pırıltısı, insan­ların en faziletlisi, cismani görünüşlerin en şereflisi, ilahi sırların kaynağı, seçilmiş ilimlerin hazinesi, yüksek rüt­beler, tükenmez güzellik ve sevinç sahibi, sancağı altında bütün peygamberlerin derecelendirildiği ve O’na salatü selam getirdikleri Hz. Muhammed’e olsun.

Allah’ım! Peygamber Efendimiz’e, O’nun mübarek ailesine, sahabe-i kiram efendilerimize, bütün yarattıkla­rının, rızıklandırdıklarının, öldürdüklerinin, kendilerine hayat verdiklerinin ve tekrar diriliş gününe kadar fani kı­lacaklarının sayısınca salatü selam olsun.

O’na, ehli beytine ve ashabına pek çok salatü selam ol­sun.

Bir niyet için bu salavat bir defa veya bin defa okunur. Herkesin niyet ve ihlasına göre Allahu Teala tesirini halk eder.

Muhterem ve değerli kardeşlerim! Gayemiz, sizleri gıy­betten, hasetten, fesattan, boş vakit geçirmekten alıkoy­mak, bu salavat-ı Şerifelere devam ettirmektir. Çünkü zamanımız çok kıymetlidir. Zamanımızı ibadetle, zikirle, s;ılavatı Şerifelerle geçirelim.