Borç ve Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

borç ve sıkıntı duası, borçlar için dua, sııkıntılar için dua, para duası

Ebu Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbul bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya kaldı. Rü’yasında İbrahim aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah el-Kureşi, İbrahim aleyhisselama; ‘‘Ey Halilullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz’‘ diye arzetti. Hz. İbrahim de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el-Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

Abdullah Kureşi buyurdu ki:

Bir gün hocam Ebü’r-Rabi bana, ‘‘Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?’‘ dedi. Ben de, ‘‘Evet’‘ deyince, Ebü’r-Rabi bana, ‘‘Şu duayı devamlı oku’‘ dedi…

Okumamı istediği dua şöyle idi: ‘‘Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t-Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Kayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Bediassemavati vel-ard, ya ze’l-celali vel ikram… Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak… in testeftihu fekad caekümü’l-feth… Inna fetehna leke fethan mübina… Nasrun minellahi ve fethun karib… Allahümme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi’, ya Muid, ya Vedud, ya ze’l-arşil Mecid, ya Fe’alen lima yürid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr… Vensurni bima nasarte bihirrusül… inneke ala külli şey’in kadir…’‘

Sonra bana, ‘‘Her kim bu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allahü teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allahü tealanın lutfu, keremi ve inayeti ile öder’‘ dedi.

Kendisi şöyle anlatır:

Bir gün Abdullah el-Muaviri’ye gittim. Bana, ‘‘Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?’‘ diye sordu. Ben de ‘‘Evet’‘ dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti: ‘‘Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, Infehna minke bi nefhati hayrin inneke ala külli şey’in kadir…’‘

Başım darda kalmadı…

Abdullah el-Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkım çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için, dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazını muntazam kılması ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.

Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, ‘‘Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min galebetid deyni ve kahrirrical’‘ düasını okusun, buyurulmuştur.

Kur’an-ı kerimdeki bazı dua ayetlerinin meali:

Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru! (Bekara 201)

Ey Rabbimiz bize sabır, cesaret ve sebat ver, kafirlere karşı bize yardım et! (Bekara 250)

Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme!

Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım et! (Bekara 286)

Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! [bizi sapıtma] Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan sensin. (A.İmran 8)

Ey Rabbimiz, iman ettik; günahlarımızı bağışla, bizi Cehennem azabından koru. (A.İmran 16)

Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; ayaklarımızı [yolunda] sabit kıl; kafirlere karşı bizi muzaffer eyle! (A.İmran 147)

Ey Rabbimiz, ‘‘Rabbinize inanın’‘ diyen davetçiyi [peygamberi] işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vadettiklerini de ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vadinden caymazsın. (A.İmran 193-194)

Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, müslüman olarak canımızı al! (Araf 126)

Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle; duamı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla! (İbrahim 40-41)

Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat! (Şuara 83)