Besmele’nin Sırları

Dua’nın Sırrı:

 • Bir kimse her ne murad için olsa Besmele-i Şerifi yedi yüz seksen altı (786) defa okusa yedi (7) gün devam et-se muradına nail olur.
 • Yatarken yirmi bir (21) defa okunsa, her türlü yan­gından kazadan beladan muhafaza olur.
 • Bir zalimin veya düşmanın yüzüne elli bir (51) de­fa o zalime okunsa şerrinden muhafaza olunur.
 • Güneş doğarken güneşe doğru altı yüz (600) kere okuyup, altı yüz (600) kerede Selavât-ı Şerife getirse zen­ginlik nasîp olur.
 • Yedi yüz seksen altı (786) defa bir suya okunup bu su muhabbet ve celb için karşı tarafa içirilirse derhal mu­habbet eder. Bu sudan vesveseli biri içse vesveseden kurtu­lur. Aklı yerinde olmayan içse aklı yerine gelir. Hafızası zayıf olan ve derslerini unutan içse zeki olur. Bu suyu gün doğarken ve yedi (7) sabah içmek lâzımdır.
 • Hulusi kalp ve taharet ile sabah namazından sonra iki bin beş yüz (2500) kere okursa keşfi açılır. Günlük ha­disleri ve olacak şeyleri rüyasında görür.
 • Bir tabak içine kırk (40) defa yazılıp su veya zem­zemle hangi hastaya içirilirse şifa bulur.
 • Bir kağıda otuz beş (35) defa yazılıp bir eve asılır- sa o haneden her türlü şer def olur. Cin ve insan şerri do­kunmaz. Dükkana asılsa ticareti artar.
 • Çocuğu olmayan veya çocuğu yaşamayana yüz (100) defa yazılıp üzerinde taşıtılsa, çocuğu olur ve uzun ömürlü yaşar.
 • Yüz (100) kere yazılıp tarlaya gömülse tarla bol mahsul verir ve bereketli olur.
 • Yetmiş (70) kere yazılıp ölünün kefenine konsa kabir azabından emin olur.
 • Kurşun üzerine yazılıp oltaya bağlansa bol balık tutar.
 • Rahmânirrahîm elli (50) kere yazıp, üzerine yüz elli (150) kere besmele okunsa her haceti olur.
 • Yüz doksan (190) kere yazılıp taşıtılan kimseye silah tesir etmez, hiçbir zarar vermez ve hasta bile olmaz.
 • Yedi (7) badem üzerine bakır bir iğne ile Rahîm ismi şerifini yazıp her badem üzerine üçyüzotuzbir (331) defa okuyup istediği kimseye yedirirse, yiyen kimsenin fazlasıyla muhabbetini kazanır.
 • Muharrem ayının birinci gününde yüz otuz (130) defa yazıp taşıyan insan ve akrabalarının başına hiç bir musibet bela gelmez.