4444 KERE OKUNAN SALAVAT SALAT-ITEFRİCİYYE

Dua’nın Sırrı:

Hocamız bu salatü selamı o kadar çok okuttururdu ki “elimden gelse dağlara taşlara okuttururdum” buyurdu. IJir niyet üzere okunmak istendiği zaman “Allah rızası için filan niyetine” diyerek 2 rekat namaz kılınır. Ardın­dan 4444 salati tefriciyye en fazla bir hafta içinde bitirilir. I ‘ğer bir haftada okunacaksa Cuma günü başlamak gü­zel olur. Ama acil durumlarda açılan bir manevi sofrada 4444 adet salati terficiye bir kere de huşu ve ihlas içinde çekilirse biiznillah çektirenin niyeti gerçekleşir.


Dua:

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâ- ınen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedinillezî tenhal- lii bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tukdâ bihil lıavâicü ve tünâlü bihir reğâibü ve hüsnül havâtimi ve yüsteskal ğamâmü bi vechihil keriymi ve alâ âlihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ıııaMûmin lek*


Meal-i Şerif:

Rahman ve Rahim olan, rahmet tecellileri bu dünyada herkesi kucaklayan, ahirette ise yalnız inananları içine alacak olan Allah Teala’nın ismiyle. Allahım! Kendisi ile bütün düğümlerin çözüldüğü, bütün zorlukların aşıldığı, bütün dileklerin husule geldiği, tüm istenilenlerin elde edildiği, hüsnü hatime, en güzel sona O’nunla ulaşılan, O’nun yüzü suyu hürmetine bulutların bile su istediği Efendimiz Hz. Muhammed’e, O’nun mübarek ailesine ve ashabı kiramına her an ve her nefes Sana malum olan­lar adedince salatın, duanın en mükemmeli ve selamın, bütünü ile selam eyle.